Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro předplatné časopisu Jump a ochrana osobních údajů (OOÚ) vydávaným firmou GRADUS CZ, s.r.o., Švédská 4215/25, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 27299023, dále jen Vydavatel.

Období předplatného

Obdobím předplatného se rozumí školní rok. V posledním měsíci platného předplatného vám zašleme upozornění emailem a doporučení, jak v předplatném pokračovat.

Změna či zrušení předplatného

V případě, že chcete předplatné změnit či ukončit, využijte emailovou adresu objednavky@gradus.cz nebo kontaktní telefonní číslo na stránkách Vydavatele www.gradus.cz. Smluvní vztah skončí uplynutím výpovědní lhůty tří měsíců počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi Vydavateli. Stejná pravidla platí i pro částečnou výpověď předplatného (tj. snížení počtu kusů).

Slevy, ceny a daňové doklady

Předplatné je považováno za uhrazené dnem, kdy je částka za předplatné připsána na účet Vydavatele.
Komunikace ohledně předplatného probíhá emailem na emailovou adresu zákazníka zadanou při objednávce. Na tuto adresu je také zasílán daňový doklad ve formátu pdf. Předplatitel může vyžádat zaslání daňového dokladu poštou, tato služba je však zpoplatněna částkou 50Kč.
Slevy a akce se vztahují k přesně stanovenému období a jsou podmíněny včasnou úhradou zálohové faktury. Uhrazením se rozumí den připsání částky na účet Vydavatele.

Ceny předplatného a poštovného, marketingové akce a slevy jsou platné pouze pro území ČR. Vydavatel neposkytuje jiná zvláštní plnění včetně slev mimo území ČR. Předplatné do zahraničí se řídí zvláštním ceníkem.

Změny údajů v objednávce

Zákazník je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky tisku na novou adresu v případě tištěného předplatného, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům, nemožnost doručit digitální obsah pro emailovou adresu apod.) včetně ztráty práva na reklamaci nedodání objednaného periodika.
Dodávky předplacených periodik s místem dodání ležícím mimo území České republiky se neřídí ustanoveními těchto VOP.

Nedoručená zásilka

Pokud se odeslaná zásilka vrátí z adresy zákazníka zpět vydavateli jako nedoručené (z důvodu nevyzvednutí zásilky, odmítnutí převzetí zásilky, odstěhování nebo přesídlení, v místě neznámého adresáta apod.), zásilka není odesílána znovu, ale zákazník si ho může vyzvednout v sídle Vydavatele, a to ve lhůtě 30 dnů od upozornění zákazníka Vydavatelem, že se zásilka vydavateli vrátila jako nedoručená. Na písemnou žádost zákazníka může být zásilka ve výše uvedené lhůtě odeslána znovu na náklady zákazníka.

V případě, že obsah zásilky neodpovídá objednávce, je zákazník povinnen Vydavatele o této skutečnosti neprodleně informovat. Pokud nebude Vydavatel informován o případné reklamaci do 30 dnů od data odeslání zásilky, nebude na reklamaci brát zřetel.   

V případě zpoždění či ztráty zásilky z důvodů na straně pošty nebo kurýrní služby bere zákazník na vědomí, že doručení zásilky může být opožděno do vyřízení reklamace.

Digitální obsah

Zákazník je povinen využívat vydavatelem zpřístupněný obsah digitálního produktu pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.

Ochrana osobních údajů

Zákazník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů vydavatelem, jakožto správcem a případně i dalšími osobami jako zpracovateli, na základě smlouvy se správcem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb vydavatele a případně třetích osob (partnerů vydavatele) a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Zákazník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat na adrese Vydavatele nebo e-mailem na adrese objednavky@gradus.cz
Jakékoliv odvolání souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění vydavatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by v takovýchto příslušných právních předpisech bylo stanoveno jinak.

Informace o cookies.

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Dále mají k vašim osobním údajům přístup:

 • účetní firma STUDENÁ ÚČTO s.r.o., José Martího 241/27
  162 00 Praha 6
 • poskytovatel nástroje pro hromadnou rozesílku emailů, firma SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno
 • fakturační systém Fakturoid s.r.o., V pláni 532/7, 142 00 Praha
 • pokud jste si u nás zakoupili Jump se Skypovými lekcemi, předáváme vaši emailovou adresu, telefonní kontakt a Skype jméno lektorovi, který Vás bude vyučovat.
 • pokud Vám Jumpy budeme posílat jako balík do ruky, předáme Vaše telefonní číslo České poště

Se všemi výše zmíněnými firmami máme uzavřené Dohody o zpracování osobních údajů. Data zpracováváme výhradně v  České republice.

Zabezpečení osobních údajů

Přijali jsme a udržujeme veškerá aktuálně známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

 • Zabezpečeným přístupem do počítače (zabezpečeno heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do telefonu (zabezpečeno heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do aplikace pro hromadnou e-mailovou rozesílku SmartEmailing (zabezpečeno jménem a heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do fakturačního systému Fakturoid (zabezpečeno jménem a heslem).
 • Šifrovanou komunikací na webu (platný certifikát https).
 • Pravidelnou aktualizací softwaru.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: jump@gradus.cz.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 15 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
  Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace do 30 dnů pošleme ve strojově čitelné podobě.
 • Právo na výmaz: Pokud si to budete přát, vymažeme z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh všechny údaje, které nepotřebujeme pro daňovou evidenci. V některých případech jsme totiž vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem (10 let). Pokud budete uplatňovat právo na výmaz, do 30 dnů smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mailem.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
  Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, když nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
 • Práva na odhlášení ze zasílání našich newsletterů můžete využít kdykoliv tak, že kliknete na „odhlásit“ v patičce každého našeho emailu.

Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na www.gradus.cz a informace o změně VOP bude učiněna odesláním příslušné informace společně s odkazem na aktualizované znění VOP na zákazníkem sdělenou emailovou adresu. V případě, že zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn kdykoliv vypovědět smlouvu o předplatném.

Tyto VOP a OOÚ nabývají účinnosti dne 22. 5. 2018.